СТОРІНКА КЛАСНОГО

КЕРІВНИКА

 

   

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Організовує:

•        роботу по формуванню колективу класу;

•        створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;

•        життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;

•        пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів у класі;

•        допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;

•        вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;

•        умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;

•        учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;

•        харчування учнів у шкільній їдальні;

•        чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;

•        екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв.

Сприяє:

•        розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;

•        здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;

•        самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;

•        створенню сприятливих мікросередовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;

•        покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.

•        підвищенню своєї професійної кваліфікації;

•        оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

Здійснює:

•        інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

•      відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

•      постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють); дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів; оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги; планування виховної роботи в класі;

•      ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів; періодичне медичне обстеження;

•      дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

•      роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;

•      роботу по вивченню листка здоров'я кожного учня і оформити відповідну

•      сторінку класного журналу;

•      ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;

•      зв'язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з'ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги; допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу; постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин.

 

Золоті правила класного керівника

1. Бути особистістю, до якої діти тягнутимуться.
2. Вчитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе. А це можливо, коли він сам любить, поважає та піклується про кожну дитину, й у стосунках з нею чесний і відвертий.
3. У вчителя не має бути „любимчиків”, тоді дитина прислухатиметься до порад такого вчителя, виконуватиме його прохання, ділитиметься з ним найсокровеннішим.
4. Учитель має бути веселим, жартами підтримувати і заохочувати позитивне. Це наближає його до дітей і зберігає його серце та нерви у порядку.
5. Вчитель повинен правильно використовувати свій час, щоб поповнювати запас енергії завдяки природі, мистецтву.
6. Вчителю слід завжди бути доброзичливим. Немає в дитині нічого такого, що вимагало б жорстокості. Зло перемагають добром, любов’ю. Вчитель повинен бажати дитині лише добра, виховувати в неї добро своїми власними вчинками, і вона відповість тим самим.
7. Учителю варто читати більше наукової літератури. З такою людиною дітям завжди цікаво.
8. Завдання вчителя, як особистості: „знайди 
себе в собі”, підкори себе собі, оволодіти собою і допомогти дітям зробити те саме.
9. Учитель повинен володіти мистецтвом індивідуальних бесід з дитиною, вміти вислухати її, підтримати в ній вогник самоповаги.
10. Класний керівник має створити доброзичливий учнівський колектив, в якому кожна дитина пам’ятає, що поруч з нею людина, з інтересами якої треба рахуватися.

 

Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

·        З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі.

·        Бесіди з учнями, що запізнюються.

·        Організація чергування в класі.

·        Індивідуальна робота з учнями.

·        Контроль зовнішнього вигляду школярів.

·        Організація харчування дітей.

Щотижня:

 •        Проведення пресінформації

 •        Проведення виховної години.

 •        Перевірка щоденників (ведення записів про проведенні виховні заходи – загальношкільні  та класні).

 •        Проведення заходів у класі за планом роботи.

 •        Ведення фото літопису класу.

 •        Організація колективних творчих справ учнів.

 •        Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.

 •        Контроль за виконанням доручень.

 •        Організація прибирання пришкільної території.

 •        Робота з батьками.

 •        Робота з учителями, що працюють у класі.

 •        Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою), отримання довідок про хвороби учнів.

 •         Ведення щоденників психолого-педагогічних спостережень.

 •         Оформлення звітів та планів для ЗВР.

     Щомісяця:

 •         Перевірка щоденників (виставлення оцінок за місяць).

 •         Проведення класних зборів.

 •         Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності.

 •         Організація чергування класу по школі.

 •         Відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі.

 •         Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу.

 •         Контроль за станом підручників.

 •         Проведення лекторію для батьків.

 •         Зустрічі з батьківським активом.

 •         Відвідування учнів удома.

Один раз на семестр:

 •         Проведення відкритого виховного заходу.

 •         Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.

 •         Заповнення табелів успішності та видавання їх учням.

 •         Проведення батьківських зборів.

 •         Участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників.

 •         Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.

 •         Складання плану роботи на канікули.

Один раз на рік:

 •         Аналіз та складання плану виховної роботи.

 •         Оформлення особових справ учнів.

 •         Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).

 •         Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року).

 •         Написання характеристик (за необхідністі)

 •  

   

  Положення по класній годині

  1. Класний годину в школі є однією з основних форм організації виховної діяльності класного керівника з класним колективом.

  2. Класний годину ґрунтується на принципах, викладених у концепції виховної системи школи.

  Принцип природовідповідності передбачає, що виховання повинно ґрунтуватися на науковому розумінні природних і соціальних процесів. Цей принцип вимагає, щоб зміст, методи і форми взаємодії педагогів і вихованців враховували необхідність певної статевої та вікової диференціації. Даний принцип також передбачає культивування певних етичних установок по відношенню до природи, до біосфері в цілому, природоохоронне знання, мислення і поведінку.

  Принцип культуровідповідності полягає в тому, що освіта і виховання повинні відкривати двері в світову культуру через осягнення цінностей і норм конкретної національної та міської культури. Цей принцип вимагає залучення дитини до різних цінностей культури етносу, суспільства, цивілізації в цілому; до побутової, фізичної, духовної, моральної, матеріальної культур. Даний принцип вимагає постійного рівноваги з навколишнім соціумом (тобто повинен враховувати динаміку змін у суспільстві).

  Принцип гуманізації передбачає «олюднення» системи через реалізацію особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу.

  Принцип диференціації у вихованні передбачає створення умов для засвоєння знань оптимальним для кожної дитини способом, темпом, в оптимальному обсязі, з необхідним відбором змісту, форм і методів виховання.

  Принцип системності показує, що тільки через системний підхід до організації життєдіяльності можливо забезпечити цілісність становлення особистості вихованця, яка сама по собі також є системою, але не існуючої поза відносин з подібними системами. Цей принцип стверджує, що неможливо взаємодію тільки з одним елементом системи, взаємодія завжди комплексно і чинить вплив на всю систему.

  Класний годину сприяє вирішенню наступних педагогічних завдань:

  • збагачення учнів знаннями про природу, людину, суспільство, культуру, техніку;

  • засвоєння дітьми умінь і навичок пізнавальної і практичної діяльності;

  • формування і розвиток емоційно-чуттєвої сфери та ціннісних відносин, особистості дитини;

  • сприяння виявленню і розвитку індивідуальності, розкриття особистісного потенціалу учня, його творчих та інших здібностей;

  • формування і розвиток класного колективу.

  3. Тематика класних годин визначається класним колективом на класних зборах (класним керівником спільно з учнями та їх батьками) в кінці кожного навчального року на майбутній навчальний рік.

  4. Творчі об'єднання класних керівників 1-4; 5-6; 7-8; 9-11 класів визначають традиційні класні години на навчальний рік згідно з аналізом виховної роботи минулого навчального року, з цілями і завданням на майбутній навчальний рік.

  5. Форми, місце і час проведення класного години обирає класний колектив під керівництвом класного керівника.

  6. Класний керівник при підготовці і проведення класної години є його основним координатором і несе відповідальність за реалізацію виховного потенціалу класного години.

  7. Класний керівник вносить в загальний розклад класних годин приблизну дату, час і місце проведення заходів в своєму класі.

  8. В кінці навчального року кожен класний керівник подає методичну скарбничку школи одну сценарну розробку тематичного класного години.