Інформація про заклад

«С Т А Т У Т Росавської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів Миронівської районної радиКиївської області

село Росава 2010 рік

1. Загальні положення

1.Росавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів створена і знаходиться у комунальній власності Миронівської районної ради.2.Юридична адреса школи : 08835 вулиця Підгірна, 2село РосаваМиронівського районуКиївської області телефон 5-19-843.Росавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер : 25302363.4. Засновником школи є Миронівська районна рада.5.Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН , інших органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом школи.6. Метою і головними завданнями школи є:- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;- виховання громадянина України;- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу;- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.7. У школі визначена українська мова навчання і запроваджено вивчення іноземних мов ( англійська, російська).8. Профіль навчання – технологічний, учні 10-11 класів здобувають спеціальності у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті; у школі можуть бути і інші профілі.9. Школа приймає рішення про створення груп продовженого дня та класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з відділом освіти.10. Індивідуальне навчання для дітей-інвалідів здійснюється відповідно до положень про індивідуальне навчання.11. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

12. Школа має право:- проходити в установленому порядку державну атестацію раз на 10 років;- визначати форми , методи і засоби організації навчально-виховного процесу;- визначати варіативну частину робочого навчального плану;- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;- проводити науково-дослідну, пошукову , експериментальну роботу спільно з вищими навчальними закладами.- формувати за погодженням з відділом освіти класи згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.- поділяти класи на групи для вивчення окремих предметів згідно з нормативами, встановленими МОН.13. Медичне обслуговування учнів здійснюється сільським фапом і медичним працівником школи.

2. Зарахування учнів до школи та їх відрахування

14. Школа обслуговує територію, яка належить Росавській сільській раді , і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають її відвідувати.15. Зарахування учнів здійснюється без проведення конкурсу за наказом директора школи.Для зарахування учня до школи батьки або особи , які їх заміняють , подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини,медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня - документ про відповідний рівень освіти.До першого класу зараховуються, як правило,діти з шести років.Директор школи ознайомлює учнів та їх батьків з порядком зарахування до школи, правилами внутрішнього розпорядку , правилами для учнів. 16.Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування здійснюється за рішенням суду. 17. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН . У разі вибуття учня батьки або особи,що їх заміняють,подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття.3.Організація навчально-виховного процесу

18.Школа планує свою роботу самостійно відповідно до робочого навчального плану, перспективного, річного плану .19. План роботи школи затверджується педагогічною радою.20 . Робочий навчальний план затверджується відділом освіти.21. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН , і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.22. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.23. Структура навчального року встановлюється школою у відповідності з робочим навчальним планом та за погодженням з відділом освіти.24.Загальна тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.25. Тривалість уроків у школі становить :- у 1 класі – 35 хвилин;- у 2-11 класах – 40 хвилин.26. Для учнів 5-11 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних, контрольних робіт, а також уроків трудового навчання.27.Школа може обирати , крім уроку, інші форми організації навчально-виховного процесу.28. Тривалість перерв між уроками не менше 10 хвилин, а велика (після другого уроку) - 20 хвилин.29. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.30. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється.31. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків.32. Зміст , обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з врахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.Домашні завдання учням 1 класу не задаються.33. У кінці навчального року для учнів:а) 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії протягом 4 днів тривалістю не більше 3 годин на день.б) 5-8, 10 класів проводиться навчальна практика у школі протягом 10 робочих днів тривалістю 3-5 годин.

4.Оцінювання навчальних досягнень учнів

34.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів школи визначаються МОН .35. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно інструкції МОН.36.Результати навчальної діяльності учнів за рік заносяться до особових справ.37. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватись словесна характеристика знань учнів другого класу.У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.38. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки визначається педагогічною радою школи. До додатків до документів про освіту зазначені оцінки не виставляються.39. Навчання у випускних (4, 9, 11) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст , форма і порядок державної підсумкової атестації визначається МОН .В окремих випадках учні за станом здоров»я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.40. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками такої консультації учні можуть продовжити навчання в спеціальних школах або навчатись за індивідуальними програмами і навчальними планами за згодою батьків.41. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба,інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути,як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків.42. За результатами навчання учням ( випускникам) видається відповідний документ ( табель, свідоцтво, атестат).Зразки документів про базову та загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.43. Учням, які закінчили основну школу ( 9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.44. Учням, які закінчили старшу школу ( 11 клас ) , видається атестат про повну загальну середню освіту.45.Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.46. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11 класу похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН . 47. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот і листів здійснюється МОН , іншими органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить школа.48. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів загальної середньої освіти , затвердженої наказом МОН від 05.02.2001 року № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 року за № 120/5311.

5. Виховний процес у школі

49. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.50. Цілі виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України , інших нормативно-правових актах.51. У школі забороняється утворення та діяльність політичних партій, релігійних організацій.52. Дисципліна у школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, статуту школи та правил для учнів.53. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

6. Учасники навчально-виховного процесу

54. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, педагогічні працівники, соціальний педагог, психолог, бібліотекар інші спеціалісти школи, керівники, батьки учнів.55. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами для учнів.

56. Учні школи мають право на :- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;- вибір школи, форми навчання, факультативів , спецкурсів, позакласних занять;- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;- користування навчальною, матеріально-технічною, спортивною базою школи;- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях тощо;- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;- участь в роботі органів громадського самоврядування школи ;- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків тощо;- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства;

57. Учні зобов’язані :- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;- підвищувати свій загальний культурний рівень;- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи;- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів і працівників;- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту , правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для учнів;- брати участь в різних видах трудової діяльності;- дбайливо ставитися до державного ,громадського і особистого майна учасників навчально-виховного процесу, майна інших людей;- дотримуватись правил особистої гігієни;- дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог школи, утримувати закріплені за учнями класні кімнати та закріплені за класами території на вулиці;- здійснювати самообслуговування з урахуванням віку , статі, фізичних можливостей. 58. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків , порушення статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку,правил для учнів на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

59.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки .60. Призначення на посаду , звільнення з посади педагогічних працівників школи здійснює відділ освіти Миронівської РДА відповідно законодавству про працю, Законом України «Про загальну середню освіту».61. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи.62. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом школи.63. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього трудового розпорядку та статутом школи.64. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.65. Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор- методист» та інші.

66. Педагогічні працівники школи мають право :- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров»я учнів;- брати участь в роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, конференцій в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації ;- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;- проводити в установленому порядку науково-дослідну , експериментальну, пошукову роботу;- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

67. Педагогічні працівники школи зобов’язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, директора школи;- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров»я;- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;- виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки вчителя;- брати участь в роботі педагогічної ради;- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою; - вести відповідну документацію.

68. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

69.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

70. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати школу та форми виховання і навчання дітей;- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;- звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

71. Батьки зобов’язані:- відповідати за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання;- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту школи;- поважати честь і гідність дитини та працівників школи;- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури;- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.72. У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

73. Представники громадськості мають право:- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;- проводити консультації для працівників школи;- брати участь у організації навчально-виховного процесу.

74. Представники громадськості зобов’язані:- дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування,- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 7. Управління школою

75 . Керівництво школою здійснює директор.76. Директором школи може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому МОіН України.77. Директор школи і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством.

78. Директор школи:- здійснює керівництво педагогічним колективом, обслуговуючим та допоміжним персоналом школи;- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;- організовує навчально-виховний процес;- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;- розпоряджається в установленому порядку майном школи та його коштами;- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експерементальної роботи педагогів;- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;- вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;- видає накази та розпорядження по школі і контролює їх виконання;- щороку звітує про свою роботу на конференціях.

79. Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школою.80. Педагогічна рада школи проводиться у міру потреби, але не менше як чотири рази на рік.

81. Педагогічна рада розглядає питання :- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;- планування та режиму роботи школи;- варіативної частини навчального плану ;- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про освіту, нагородження учнів за успіхи у навчанні;- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у начально-виховний процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи, батьків та громадських діячів, які досягають високих результатів у навчально-виховній роботі;- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків, статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для учнів.- та інші питання діяльності школи.

82. Конференція учасників навчально-виховного процесу є органом громадського самоврядування школи.83. Конференція може скликатися не менше одного разу на рік.84.Склад та чисельність членів конференції визначити у кількості:- від учнів --- 3 чол.- від педагогів --- 16 чол.- від батьків --- 11 чол.- від громадськості – 5 чол.- від органів управління освітою – 3 чол.85. Конференція заслуховує звіт директора школи про здійснення керівництва школою, розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської роботи школи.

86. У період між засіданнями конференції діє рада школи.87. Кількість членів ради - 7 осіб.88. Рада школи збирається для вирішення питань поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної та методичної бази школи у разі потреби не частіше як чотири рази на рік.89.Головою ради школи не може бути директор школи.90. Члени ради школи обираються конференцією.

91 . У школі може створюватися і діяти піклувальна рада.92. Кількість членів ради - 5 осіб.93. Члени ради обираються конференцією.94. У піклувальну раду можуть входити представники виконавчої влади, спонсори та меценати.95.Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці працівників школи.Крім того у школі діє учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання.

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

96. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.97.Майно школи не може бути вилученим, якщо інше не передбачене законодавством.98.Фінансування школи здійснюється засновником --- Миронівською районною радою або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.99. Фінансово –господарська діяльність школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.100. Джерелами фінансування школи є:- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеного Державним стандартом загальної середньої освіти;- кошти фізичних, юридичних осіб;- кошти , отримані за надання платних послуг;- доходи від реалізації продукції навчально-виробничої майстерні, від передачі в оренду приміщень, обладнання;- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;- інші джерела.101.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади.102.Бухгалтерський облік здійснюється централізовано бухгалтерією відділу освіти.103. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

9. Міжнародне співробітництво

104. Школа має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.105. Школа має право укладати договори про співробітництво з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

10. Контроль за діяльністю школи

106. Контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.107. Державний контроль за діяльністю школи здійснює МОН, Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділ освіти Миронівської районної державної адміністрації.108. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація школи, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.109. Позачергова атестація школи може проводитися лише за рішенням МОН.110. Атестованій школі підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.111. У період між атестацією проводяться перевірки школи з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік.Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою школи, проводяться засновником – Миронівською районною радою відповідно законодавства.

* * *