Річний план школи на 2018/2019 н.р

Річний план 2018/2019

Річний план школи на 2017-2018 н. р. І семестр

http://rzosh.at.ua/doc/richnij_plan_roboti_shkoli.doc

Річний план школи на 2017-2018 н.р. ІІ семестр

http://rzosh.at.ua/doc/richnij_plan_roboti_sichen-traven.doc

Правила внутрішнього розпорядку

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ РОСАВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Обговорено  і прийнято                                                       Затверджено               на зборах трудового колективу.                                                           Наказом директора школи
15.09.2016 року                                                                                      від 21.09.2016 р.№

І.      Загальні положення.

1. Відповідно  до Конституції України громадяни України мають
право на працю,  тобто на одержання гарантованої роботи з  оплатою
праці відповідно   до   її   кількості   та   якості  і  не  нижче
встановленого державою мінімального розміру,  включаючи  право  на
вибір професії,  роду  занять  і  роботи відповідно до покликання,
здібностей, професійної  підготовки,  освіти  та   з   урахуванням
суспільних потреб.

2. Ці правила внутрішнього розпорядку для працівників Росавської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

(далі – Правила) поширюються на всіх працівників закладу.

3.У Росавській ЗОШ І-ІІІ ст.. трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному

виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної

праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та

заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

4. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи , передбачених

нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах.

5. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор

школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і

правилами внутрішнього розпорядку, спільно за погодженням з профспілковим комітетом.

     ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників 6. Працівники закладу освіти приймаються на роботу відповідно до чинного законодавства. 7. При прийнятті на  роботу  педагогічних працівників школи директор закладу  зобов'язаний    зажадати    від    особи,   що працевлаштовується подання трудової книжки, паспорта та медичної книжки.             При прийнятті на роботу інших працівників закладу директор зобов'язаний    зажадати    від    особи,   що працевлаштовується:

     подання трудової книжки,  оформленої у встановленому порядку,
пред'явлення паспорта,  диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.  Військовослужбовці, 

звільнені із Збройних
Сил  України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України,
Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб
України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до
законодавства   України,   та   військовослужбовці,  звільнені  із
Збройних  Сил  колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць
СНД, пред'являють військовий квиток.

            Особи, які влаштовуються на роботу,  що  вимагає  спеціальних знань, зобов'язані  подати  відповідні 

документи  про  освіту  чи професійну підготовку (диплом,  атестат,  посвідчення), копії яких завіряються керівником 

закладу  освіти  і  залишаються в особовій  справі працівника.

 

            При укладанні трудового договору забороняється  вимагати  від
осіб, які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їх партійну та національну приналежність,  походження та

документи,  подання яких не передбачено законодавством.

 8. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно  до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних  працівників  закладів  освіти,  що  є   у загальнодержавній власності,   затвердженого   наказом   Міносвіти України від 5 серпня 1993 року N 293.

 9. Працівники  закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до вимог Закону України про освіту,

Положення про порядок наймання та
звільнення педагогічних  працівників  закладів  освіти,  що  є   у
загальнодержавній власності,   затвердженого   наказом   Міносвіти
України від 5 серпня 1993 року N 293.

10. Прийняття, переведення та звільнення з роботи педагогічних працівників школи   оформляється наказом по відділу освіти,  який   видається працівнику під розписку.             Прийняття, переведення та звільнення з роботи інших працівників  школи  оформляється наказом по навчальному закладу,  який   видається працівнику під розписку. 11. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.             На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова  книжка  ведеться  за  умови,  якщо  ця  робота  є основною.             Запис у  трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника директором.             Ведення трудових  книжок  необхідно  здійснювати   згідно   з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і   організаціях,   затвердженої   спільним   наказом Мінпраці, Мінюсту  і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

трудові книжки  працівників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі діловода закладу.

            Відповідальність за організацію ведення обліку,  зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника. 12. Приймаючи  працівника або переводячи його в установленому порядку на  іншу  роботу, керівник  зобов'язаний:      а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та  істотні умови праці,  наявність на робочому місті,  де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його права на пільги і компенсації за  роботу  в  таких  умовах відповідно  до   чинного законодавства і колективного договору;      б) ознайомити  працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;      в) визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними для роботи засобами;      г) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. 13. Припинення трудового договору може  мати  місце  лише  на підставах, передбачених   чинним   законодавством. 14. Розірвання трудового договору з ініціативи  власника  або уповноваженого ним  органу  допускається у випадках,  передбачених чинним законодавством.

            Звільнення педагогічних  працівників у зв'язку із скороченням
обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

            Звільнення педагогічних     працівників    за    результатами
атестації, а  також  у   випадках   ліквідації   закладу   освіти, скорочення кількості   або   штату   працівників   здійснюється

  у відповідності з чинним законодавством.

 15. Припинення   трудового   договору  з педагогічними працівниками  оформляється  наказом начальника відділу освіти, інших працівників школи  – наказом директора закладу освіти. 16. Керівник  зобов'язаний в  день  звільнення   видати   працівникові   належно оформлену трудову   книжку   і   провести   з   ним  розрахунок  у відповідності з  чинним   законодавством.   Записи   про   причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю  закону.             Днем  звільнення  вважається останній день роботи.

 

III. Основні права та обов'язки працівників 17. Педагогічні працівники мають право на:      - захист професійної честі, гідності;      - вільний вибір форм,  методів,  засобів навчання,  виявлення педагогічної ініціативи;      - індивідуальну педагогічну діяльність;      - участь у громадському самоврядуванні;      - користування подовженою оплачуваною відпусткою;      - пільгове  забезпечення  житлом  у  порядку,   встановленому законодавством;      - підвищення  кваліфікації,  перепідготовку,  вільний   вибір змісту, програм,   форм  навчання,  організацій  та  установ,  які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку. 18. Працівники закладу освіти зобов'язані:      а) працювати сумлінно,  виконувати навчальний  режим,  вимоги статуту НВК   і  правила  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;      б) виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки, виробничої санітарії,    протипожежної    безпеки,     передбачені відповідними правилами та інструкціями;      в) берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні посібники тощо,  виховувати  в  учнів бережливе  ставлення   до   майна   навчально-виховного закладу.             Працівники школи  в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством. 19. Педагогічні  працівники   школи  повинні:      а) забезпечувати умови  для  засвоєння   учнями  навчальних  програм   на рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів;      б) настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати повагу до    принципів    загальнолюдської     моралі:     правди, справедливості, відданості,   патріотизму,   гуманізму,   доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;      в) виховувати       повагу       до      батьків,      жінки, культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України, країни походження,  державного і соціального устрою,  цивілізації, відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;      г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними групами;      д) додержуватися  педагогічної етики,  моралі, поважати гідність дитини;      е) захищати  дітей,  молодь  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, від шкідливих звичок;      ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  педагогічну майстерність і загальну культуру. 20. Коло  обов'язків,  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями     і    положенням школи,    затвердженими    в установленому порядку.

 

IV. Основні обов'язки власника або  уповноваженого ним органу 21. Власник або уповноважений  ним  орган  (директор) закладу освіти зобов'язаний:      а) забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови для проведення  навчально-виховного  процесу  на  рівні  державних стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та інших працівників    закладу    освіти    відповідно   до   їхньої спеціальності чи кваліфікації;      б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними засобами роботи;      в) удосконалювати навчально-виховний процес,  впроваджувати в практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;      г) організовувати     підготовку     необхідної     кількості науково-педагогічних, інженерно-педагогічних    та    педагогічних кадрів, їх  атестацію,  правове  і професійне навчання як у своєму навчальному закладі,  так і відповідно до угод в інших  навчальних закладах;      д) укладати  і  розривати  угоди,  контракти  з   керівниками підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства,  Закону України "Про освіту"  та Положення   про   порядок   наймання   і  звільнення  педагогічних працівників закладу освіти,  що є у  загальнодержавній  власності, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України від 5 серпня 1993 року N 293;      е) доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;      є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;      ж) забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками трудових обов'язків;      з) дотримуватись     чинного      законодавства,  активно використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління,  зміцнення договірної та трудової дисципліни;      и) додержуватись умов колективного договору,  чуйно ставитись до повсякденних  потреб  працівників  закладу  освіти,  учнів,    забезпечувати   надання   їм установлених пільг і привілеїв;      і) організувати харчування  учнів  і працівників закладу освіти; ї) своєчасно   подавати   центральним    органам    державної виконавчої   влади   встановлену   статистичну   і   бухгалтерську звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан навчально-виховного закладу;      к) забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення, освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти та учнів.

 

V. Робочий час і його використання 22. Для  працівників   установлюється   п'ятиденний   робочий тиждень  з двома вихідними днями.  При п'ятиденному робочому тижні тривалість  щоденної   роботи   (зміни)   визначається   правилами внутрішнього  розпорядку  або графіками змінності,  які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з  профспілковим  комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.             В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу освіти повинні нести      всі      види      навчально-методичної      та науково-дослідницької роботи  відповідно  до  посади,  навчального плану і плану науково-дослідної роботи.             Установлений такий час початку  роботи для нижчезазначених категорій працівників школи: ·        для технічних працівників та чергових заступників директора  - 7.20; ·        для інших працівників – 7.45;             Визначений час завершення робочого дня для обслуговуючого та технічного персоналу – 16.30, для педагогічних працівників – 14.30,  для адміністративного персоналу – 15.00. 23. При відсутності педагога або  іншого  працівника  закладу освіти  директор  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником. 24. Надурочна  робота  та робота у вихідні та святкові дні не допускається.      Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках,   передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або директора  закладу  освіти.    Робота   у   вихідний   день   може компенсуватися  за  погодженням   сторін   наданням   іншого   дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі 25. Керівник закладу освіти залучає педагогічних  працівників до чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його тривалість затверджує керівник  закладу   за   погодженням   з   педагогічним колективом і профспілковим комітетом.      Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок  і  матерів,  які  мають  дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або  дітей  віком  від  трьох  до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди. 26. Під час осінніх, зимових та весняних канікул,а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності  в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в наступних межах: - з навантаженням  до 9 годин –                       з  9.00 до 11.00 - з навантаженням  від 9годин до 18годин –   з   9.00 до  13.00 - з навантаженням  від 18 годин до 28годин –з 9.00 до 14.00 27. Робота     органів    самоврядування    закладу    освіти регламентується Положеннями   про   відповідні   заклади   освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом. 28. Графік  надання   щорічних   відпусток   погоджується   з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.      Надання відпустки  керівнику  закладу   освіти   оформляється наказом начальника відділу освіти, а іншим працівникам - наказом директора навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини  допускається  на  прохання  працівника  за умови,  щоб основна її частина була не менше шести днів  для дорослих  і дванадцяти днів для осіб,  молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк  допускається  в  порядку,  встановленому чинним законодавством.      Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох  років підряд, а   також   ненадання   відпустки   працівникам,   молодше вісімнадцяти років,  а  також  працівникам,  які  мають  право  на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці. 29. Педагогічним працівникам забороняється:      а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;      б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;      в) передоручати виконання трудових обов'язків. 30. Забороняється в робочий час:      а) відволікати педагогічних працівників від їх  безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах,  заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;      б) відволікання  працівників  закладу  освіти  від  виконання професійних обов'язків,  а  також  учнів  за рахунок навчального часу  на  роботу  і  здійснення заходів, не  пов'язаних  з  процесом навчання,  забороняється,  за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі 31. За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись  заохочення,  передбачені  Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти. 32. За досягнення високих результатів у навчанні й  вихованні педагогічні  працівники представляються до нагородження державними нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення. 33. Працівникам,   які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої трудові обов'язки,  надаються в першу чергу переваги  і  соціальні пільги в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок власних коштів закладу освіти.  Таким працівникам надається також  перевага  при просуванні по роботі.      Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні),  доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни 34. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:      а) догана;      б) звільнення.      Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України. 35. Працівники,  обрані до складу профспілкових органів і  не звільнені від   виробничої  діяльності,  не  можуть  бути  піддані дисциплінарному стягненню без попередньої  згоди  органу,  членами якого  вони  є;  керівники  профспілкових  органів  у  підрозділах закладу освіти - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу  в  закладі освіти;  профорганізатори - органу відповідного профспілкового об'єднання.      До застосування   дисциплінарного   стягнення   власник   або уповноважений ним орган повинен зажадати  від  порушника  трудової дисципліни письмові  пояснення.  У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.      Дисциплінарні стягнення    застосовуються    власником    або уповноваженим ним органом безпосередньо після  виявлення  провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.      Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 36. За   кожне  порушення  трудової  дисципліни  накладається тільки одне дисциплінарне стягнення. 37. Дисциплінарне    стягнення    оголошується    в    наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. 38. Якщо  протягом  року  з  дня  накладення  дисциплінарного стягнення працівника  не  буде  піддано   новому   дисциплінарному стягненню, то  він  вважається  таким,  що  не мав дисциплінарного стягнення.      Якщо працівник  не  допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до    закінчення    одного   року.   Протягом   строку   дії дисциплінарного стягнення  заходи  заохочення  до  працівника   не застосовуються.      Власник або  уповноважений  ним  орган  має   право   замість накладання дисциплінарного    стягнення   передати   питання   про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового  колективу  або його органу.

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в закладі освіти на видному місці.

   

Директор школи       Н.М. Ходатенко