http://rzosh.at.ua/doc/zvit_direktora_rosavskoji_zosh_i.docx